Hjelmeland kommune

 

Aktiviteter i Hjelmeland kommune

Invitasjon kompetanseprogram

Nedlastinger fra kursene

Kursdag 1

Strandbuen nyhetsartikkel

Grunnleggende palliasjon

Subcutan behandling

Kursdag 2

Kompetanseprogram dag 2

ESAS undervisning

Fysioterapi

Karnofsky performance status for vurdering av funksjon

Kursdag 3

Program kursdag 3 og 4

Symptomlindring

Kartlegging av den palliative pasient

Palliasjon til barn og unge

Omsorg og behandling ved livets slutt

Familiearbeid og barn som pårørende

Sosialhjelp innen palliasjon

Kursdag 4

Demens og palliasjon

 

 

"Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorg i Hjelmeland kommune."

Prosjektet er eit to-årig prosjekt med støtte frå Helsedirektoratet. Det blir leia av prosjektleiar Siri Myran og medarbeidar Elin Fister Hovda. Fokus for prosjektet er pasientar i Hjelmeland kommune som har behov for lindrande behandling. Målet for all behandling, pleie og omsorg er best mogleg livskvalitet for pasienten og dei pårørande. For å nå ut er det laga ei brosjyre som no ligg ulike stader i kommunen, samt på ulike avdelingar på SuS.

 

Gjennom prosjektet ønskjer me endå tettare kontakt mellom sjukehuset og kommunen slik at pasienten skal få samordna, tett oppfølging dersom det trengs. Prosjektet set også fokus på det tverrfaglege og tverretatelige samarbeidet i kommune,             samt å auke kompetansen blant dei helsetilsette i kommunen.

 

Hjelmeland Omsorgsenter har fristilt ein omsorgsleilighet som skal nyttast til eit lindrande rom. Denne er snart ferdig oppussa og møblert. Våren 2012 blir det også oppretta ei palliativ ressursgruppe som skal utarbeide retningslinjer for rommet. Gruppa skal fortsetje å halde fokus på palliasjon også etter at prosjektet er avslutta. 

 

Prosjektplan

Prosjektbrosjyre